MENU
+ NASZA SZKOŁA
+ OBIADY
+ WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
+ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
+ DOKUMENTY
+ OPŁATY
+ UBEZPIECZENIE
+ INFORMACJE DLA RODZICÓW kl. O i 1 w roku szkolnym 2015/2016
+ ZAPISY DO KLASY "O" NA ROK SZKOLNY 2015/2016
+ ZAPISY DO KLASY "1" NA ROK SZKOLNY 2015/2016
+ ZAPISY GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015
+ AKCJE, PROJEKTY
+ PROJEKT: Sejm dzieci i młodzieży
+ PODRĘCZNIKI 2014/2015
+ PROJEKTY eTwinning
+ PROJEKT EDUKACYJNY
+ INFORMACJE z PRASY
+ DYSLEKSJA ROZWOJOWA -KRÓTKI INFORMATOR
+ PRACE UCZNIÓW
BANERY

logo-PEM_male.jpg


eTwinning_male.jpg


zdolni_z_pomorza.jpg


librus.jpg


gosc_gdanski.gif


gosc_gdanski.gif

home.gifWitaj na ZSK im. św. Kazimierza

Zespół Szkół Katolickich im. św. Kazimierza
ul. Pilotów 1, 80-460 Gdańsk

tel./fax (058) 556-93-35, e-mail:kaziuki@kaziuki.pl

szkola6.jpg

 
news.gifTen 7 ostatnich newsów


dzwonek.gifUroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 - autor : Dyrekcja 19/08/2014 @ 18:40

01.09.2014 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015:

godz. 8:45 – Spotkanie uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych i wspólne wyjście do dolnego kościoła,

godz. 9:00 – Msza św.

- poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych uczniów klas najmłodszych (kl. 0 i 1)

Po Mszy św.:

- spotkanie w klasach uczniów z wychowawcą,

- zapisy do świetlicy w gmachu szkoły podstawowej.

(Uczniów obowiązuje strój szkolny galowy)

Wyprawka szkolna - autor : Dyrekcja 19/08/2014 @ 18:23

„Wyprawka szkolna” - rządowy program pomocy uczniom w 2014 r.

Uczniowie uczęszczający do gdańskich szkół mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1024).

Wnioski można składać do 12 września 2014 r., do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

W tym roku rządowy programem „Wyprawka szkolna” adresowany jest do rozpoczynających we wrześniu 2014 r. edukację szkolną uczniów:

· klas: II, III i VI szkoły podstawowej

· klas III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum)

· klas: II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

· klas VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

· klas VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

· klas III liceum plastycznego,

· klas: III i IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

· słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży (podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i ponadgimnazjalnych).

O dofinansowanie zakupu podręczników mogą ubiegać się:

1. uczeń uczęszczający do klasy objętej rządowym programem „Wyprawka szkolna” spełniający kryterium dochodowe 539,00 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, z póź, zm.)

2. uczeń uczęszczający do klasy objętej rządowym programem „Wyprawka szkolna” nie spełniający kryterium dochodowego, na podstawie pozytywnej decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza, przy czym z pomocy skorzystać może 5 % uczniów z klas objętych rządowym programem „Wyprawka szkolna” niespełniających kryterium dochodowego.

3. każdy uczeń słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły dla dzieci i młodzieży (podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej). Uczeń niepełnosprawny, o którym mowa powyżej, ma prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Do wniosku należy załączyć:

·w przypadkach określonych w punkcie 1 zaświadczenie o wysokości dochodów z roku kalendarzowego poprzedzającego okres złożenia wniosku, a w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów,

·w przypadkach określonych w punkcie 2 uzasadnienie,

·w przypadkach określonych w punkcie 3 kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z wyszczególnionych powyżej kryteriów.

Ile wynosi wartość dofinansowania zakupu podręczników szkolnych?

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić:

·kl. II - III szkoły podstawowej - do kwoty 225,00 zł

·kl. VI szkoły podstawowej - do kwoty 325,00 zł

·uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabo słyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujący kształcenie w gimnazjum – do kwoty 350,00 zł

·kl. III zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390,00 zł

·kl. III szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445,00 zł

·w przypadku korzystania przez uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w tym punkcie) z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wysokość pomocy może wynosić do 770,00 zł w szkole podstawowej, do 607,00 zł w gimnazjum.

Podstawę refundacji kosztów zakupionych podręczników stanowi oryginał dowodu ich zakupu: faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego uprawnionego do otrzymania pomocy lub rachunek bądź paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów dydaktycznych (w przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”).

.../...


Zapisy -obiady - autor : Sekretariat 19/08/2014 @ 13:49

ZAPISY NA OBIADY – WRZESIEŃ


Zapisy na obiady na miesiąc wrzesień będą przyjmowane

w dniach 1-3.09.2014 r. w sekretariacie szkoły.

· w dniu 1 września w godz.: 8.00 – 12.00

· w dniach 2 i 3 września w godz.:  7.45 – 9.30 i 13.00 – 15.30

Obiady będą wydawane od 2 września.

Wykaz podręczników -Gimnazjum - autor : Dyrekcja 10/06/2014 @ 19:54

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM IMŚW. KAZIMIERZA W GDAŃSKU
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

 

Przedmiot

PODRĘCZNIKI

KLASA I

KLASA II

KLASA III

Język polski

Ewa Horwath, Grażyna Kiełb

Bliżej słowa.

Podręcznik do kształcenia literacko-językowo-kulturowego dla klasy 1 gimnazjum.

+ zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Sp. z o.o.

Numer dopuszczenia MEN: 27/1/2009

Ewa Horwath, Grażyna Kiełb

Bliżej słowa.

Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy 2 gimnazjum.

+ zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Sp. z o.o.

Numer dopuszczenia MEN: 27/2/2009

Ewa Horwath, Grażyna Kiełb

Bliżej słowa.

Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy 3 gimnazjum.

+ zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Sp. z o.o.

Numer dopuszczenia MEN: 27/3/2009

Historia

Śladami przeszłości.

Podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum

pod red. Stanisława Roszaka

Nowa Era Spółka z o.o.

Numer dopuszczenia MEN: 60/1/2011/z1

Śladami przeszłości.

Podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum

pod red. Stanisława Roszaka

Nowa Era Spółka z o.o.

Numer dopuszczenia MEN: 60/2/2010

Śladami przeszłości.

Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Nowa Era Spółka z o.o.

Numer dopuszczenia MEN: 60/3/2011

Wiedza
o społeczeństwie

Iwona Janicka. Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie - podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 1

Nowa Era Spółka z o.o.

Numer dopuszczenia MEN: 77/1/2009

Iwona Janicka. Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie - podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 2

Nowa Era Spółka z o.o.

Numer dopuszczenia MEN: 77/2/2009

Iwona Janicka. Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie - podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 2

Nowa Era Spółka z o.o.

Język angielski

 

Ben Wetz, James Styring, Nicholas Tims, Jenny Quintana

English Plus 2

Oxford University Press

Numer dopuszczenia MEN: 300/2/2010

 

Ben Wetz, Diana Pye, Jenny Quintana

English Plus 3

Oxford University Press

Numer dopuszczenia MEN: 300/3/2011

 

Podręczniki zostaną zakupione we wrześniu.

Poziom podręcznika - zostanie ustalony po teście poziomującym na początku roku szkolnego.

 

Ben Wetz, Diana Pye, Danuta Gryca

English Plus 2/3

 

Oxford University Press

 

Ben Wetz, Diana Pye, Jenny Quintana

English Plus 3/4

Oxford University Press

 

 

 

 

Ben Wetz, Diana Pye, Danuta Gryca

English Plus 3

 

Oxford University Press

 

Ben Wetz, Diana Pye, Jenny Quintana

English Plus 4

Oxford University Press

Numer dopuszczenia MEN: 300/4/2012

 

DODATKOWO:

Jenny Quintana

Małgorzata Wieruszewska

New Oxford Gimnazjum Expert

Numer dopuszczenia MEN: 349/2011

 

Język niemiecki

(początkujący - III.0)

Giorgio Motta

Magnet 1. Podręcznik dla gimnazjum

+ ćwiczenia

Wydawnictwo "LektorKlett"

Numer dopuszczenia MEN: 98/1/2009

 

(kontynuacja – III.1)

Giorgio Motta

Magnet 2. Język niemiecki dla gimnazjum + ćwiczenia

Wydawnictwo "LektorKlett"

Numer dopuszczenia MEN: 98/2/2009

 

Podręczniki zostaną zakupione we wrześniu.

Poziom podręcznika - zostanie ustalony po teście poziomującym na początku roku szkolnego.

 

Giorgio Motta

Magnet 2. Język niemiecki dla gimnazjum + ćwiczenia

Wydawnictwo "LektorKlett"

 

 

 

Giorgio Motta

Magnet 3. Język niemiecki dla gimnazjum + ćwiczenia

Wydawnictwo "LektorKlett"

Numer dopuszczenia MEN: 98/3/2011

 

 

Giorgio Motta

Magnet 3. Język niemiecki dla gimnazjum + ćwiczenia

Wydawnictwo "LektorKlett"

 

 

 

Giorgio Motta

Magnet 4. Język niemiecki dla gimnazjum + ćwiczenia

Wydawnictwo "LektorKlett"

Numer dopuszczenia MEN: 98/4/2012

 

Matematyka

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpinski, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

 

Matematyka z plusem 1 . Podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
M. Dobrowolska Sp. j.

Numer dopuszczenia MEN: 168/1/2009

 

Matematyka 1- zbiór zadań – M. Braun, J. Lech

 

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpinski, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

 

Matematyka z plusem 2 . Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
M. Dobrowolska Sp. j.

Numer dopuszczenia MEN: 168/2/2010

 

Matematyka 2- zbiór zadań – M. Braun, J. Lech

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpinski, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

 

Matematyka z plusem 3 . Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
M. Dobrowolska Sp. j.

Numer dopuszczenia MEN: 168/3/2011

 

Matematyka 3- zbiór zadań – nowa wersja, M. Braun, J. Lech

Fizyka

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 1 + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era Spółka z o.o.

Numer dopuszczenia MEN: 93/1/2009

 

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 2 i 3 + zeszyty ćwiczeń

Nowa Era Spółka z o.o.

Numer dopuszczenia MEN: 93/2/2009

Numer dopuszczenia MEN: 93/3/2009

 

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 4 + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era Spółka z o.o.

Numer dopuszczenia MEN: 93/4/2009

 

Chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Część 1. Podręcznik dla gimnazjum

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era Spółka z o.o.

Numer dopuszczenia MEN: 49/1/2009

 

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Część 2. Podręcznik dla gimnazjum

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era Spółka z o.o.

Numer dopuszczenia MEN: 49/2/2009

 

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Część 3. Podręcznik dla gimnazjum

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era Spółka z o.o.

Numer dopuszczenia MEN: 49/3/2009

 

Biologia

Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas

 

Puls życia 1. Podręcznik do biologii dla gimnazjum + zeszyt ćwiczeń 1

Nowa Era Spółka z o.o.

Numer dopuszczenia MEN: 58/1/2009

 

Małgorzata Jefimow

 

Puls życia 2. Podręcznik do biologii dla gimnazjum + zeszyt ćwiczeń 2

Atlas Anatomiczny – „Tajemnice ciała”

Nowa Era Spółka z o.o.

Numer dopuszczenia MEN: 58/2/2009

 

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Puls życia 3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum + zeszyt ćwiczeń 3

Nowa Era Spółka z o.o.

Numer dopuszczenia MEN: 58/3/2009

 

Geografia

Roman Malarz

 

Puls Ziemi. Podręcznik do geografii dla klasy pierwszej gimnazjum, cz. 1

+ zeszyt ćwiczeń

Numer dopuszczenia MEN: 5/1/2009

 

Atlas geograficzny – Polska, kontynenty, świat - dla gimnazjum,
Nowa Era Spółka z o.o.

 

Dawid Szczypiński, Mirosław Wójtowicz

 

Puls Ziemi. Podręcznik do geografii dla klasy drugiej gimnazjum, cz. 2

+ zeszyt ćwiczeń

Numer dopuszczenia MEN: 5/2/2009

 

Atlas geograficzny – Polska, kontynenty, świat - dla gimnazjum,
Nowa Era Spółka z o.o.

Mariusz Szubert

 

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy trzeciej gimnazjum, cz. 3

+ zeszyt ćwiczeń

Numer dopuszczenia MEN: 7/3/2011

 

Atlas geograficzny dla gimnazjum ŚWIAT, POLSKA, wyd. ORTUS

Plastyka

Lidia Frydzińska, Beata Marcinkowska

Kraina sztuki. Podręcznik do plastyki dla gimnazjum.

Numer dopuszczenia MEN: 154/2009

 

-

-

Zajęcia techniczne

Urszula Białka

Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum.

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Numer dopuszczenia MEN: 199/2009

 

Urszula Białka

Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum. (kontynuacja z kl. pierwszej)

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

-

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyczny świat

Grupa Edukacyjna S.A.

Numer dopuszczenia MEN: 138/2009

 

Teresa Wójcik

Muzyczny świat

(kontynuacja z klasy pierwszej)

Grupa Edukacyjna S.A.

-

Informatyka

Jolanta Pańczyk

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie III

Grupa Wydawnicza "Helion" S.A.

Numer dopuszczenia MEN: 568/2012

 

Jolanta Pańczyk

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie III

Grupa Wydawnicza "Helion" S.A.

(kontynuacja z klasy pierwszej)

 

-

Edukacja dla bezpieczeństwa

-

 

 

 

 

 

-

Jarosław Słoma, Grzegorz Zając

 

Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1-3 gimnazjum

Nowa Era Spółka z o.o.

Numer dopuszczenia MEN: 17/2009

 

Religia

red. Ks.W. Kubik

Odsłonić twarz Chrystusa

„Chodźmy razem 1”

 

WAM

red. Ks.W. Kubik

Odsłonić twarz Chrystusa

„Chodźmy razem 2”

 

WAM

red. Ks.W. Kubik

Odsłonić twarz Chrystusa

„Chodźmy razem 3”

 

WAM

 

.../...


Zestaw podręczników dla klas IV, V i VI - autor : Dyrekcja 10/06/2014 @ 19:42

Zestaw podręczników dla klas IV, V i VI szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/215


L.p

Przedmiot

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

1.

J. polski

„Słowa z uśmiechem” - Literatura i kultura klasa 4.
Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej.
„Słowa z uśmiechem” - Nauka
o języku i ortografia. Język polski część 1, 2 klasa 4 – zeszyt ćwiczeń.
Autor: E. Horwath, A. Żegleń
Wyd. WSiP

„Słowa z uśmiechem” - Literatura i kultura klasa 5.
Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej.
„Słowa z uśmiechem” - Nauka
o języku i ortografia. Język polski część 1, 2 klasa 5 – zeszyt ćwiczeń.
Autor: E. Horwath, A. Żegleń
Wyd. WSiP

„Słowa z uśmiechem” - Literatura i kultura klasa 6.
Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej.
„Słowa z uśmiechem” - Nauka
o języku i ortografia. Język polski część 1, 2 klasa 6 – zeszyt ćwiczeń.
Autor: E. Horwath, A. Żegleń
Wyd. WSiP

2.

J. angielski

„Hot Spot”
Wydawnictwo: Macmillan

(do zakupu we wrześniu po określeniu poziomu przez nauczyciela)

„NewFrinds 3”
Autor: Carol Skinner, Mariola Bogucka
Wydawnictwo: Pearson Longman

„Hot Spot 3”

Autor: Colin Granger

Wydawnictwo: Macmillan

(kontynuacja z klasy 5)

3.

J. niemiecki

„Ich und du” kl. 4
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla kl. 4
Autor: M. Kozubska, E. Krawczyk,
L. Zastępiło
Wydawnictwo: PWN

„Mach mit 2”
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla kl. 5

Autor: M. Materniak, H. Wachowska
Wydawnictwo: PWN

„Mach mit 3”
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla kl. 6

Autor: M. Materniak, H. Wachowska
Wydawnictwo: PWN

4.

Matematyka

„Matematyka z plusem” kl.4 ; podręcznik (nowa wersja z 2012r.)
3 zeszyty ćwiczeń.

Autor: M. Dobrowolska,
M. Jucewicz, P. Zarzycki

Wydawnictwo: GWO

„Matematyka z plusem” kl.5; podręcznik (nowa wersja z 2013r.)
3 zeszyty ćwiczeń.

Autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

Wydawnictwo: GWO

„Matematyka z plusem” kl.6; podręcznik, 3 zeszyty ćwiczeń (nowa wersja z 2014r.).
Autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

Wydawnictwo: GWO

5.

Historia i społeczneństwo

„Klucz do historii” kl.4 – podręcznik

Autor: W. Kalwat, M. Lis

Wydawnictwo: WSiP

„Klucz do historii” - zeszyt ćwiczeń
do historii dla klasy 4-tej

Autor: M. Lis

Wydawnictwo: WSiP

„Klucz do historii” kl.5 – podręcznik

Autor: W. Kalwat, M. Lis

Wydawnictwo: WSiP

„Klucz do historii” - zeszyt ćwiczeń
do historii dla klasy 5-tej

Autor: M. Lis

Wydawnictwo: WSiP

„Klucz do historii” kl.6 – podręcznik

Autor: W. Kalwat, M. Lis
Wydawnictwo: WSiP

„Klucz do historii” - zeszyt ćwiczeń

Autor: M. Lis

Wydawnictwo: WSiP

6.

Przyroda

„Tajemnice przyrody”– podręcznik
i zeszyt ćwiczeń cz. I i II

Autor: M. Marko-Workowska,
F. Szlajfer, J. Stawarz

Wydawnictwo: Nowa Era

„Tajemnice przyrody”– podręcznik
i zeszyt ćwiczeń

Autor: J. Slósarczyk, R. Kozik,
F.
Szlajfer

Wydawnictwo: Nowa Era

„Tajemnice przyrody”– podręcznik
i zeszyt ćwiczeń

Autor: J. Stawarz, H. Kowalczyk,
F.
Szlajfer

Wydawnictwo: Nowa Era

7.

Plastyka

Seria „Odkrywamy na nowo” Plastyka. Podręcznik dla klas IV - VI szkoły podstawowej

Autor: M. Polkowska, L. Wyszkowska

Wydawnictwo: OPERON

Seria „Odkrywamy na nowo” Plastyka. Podręcznik dla klas IV - VI szkoły podstawowej

Autor: M. Polkowska, L. Wyszkowska

Wydawnictwo: OPERON
(kontynuacja podręcznika z kl. 4)

----------

8.

Zajęcia techniczne

---------

„Zajęcia techniczne część techniczna”

Autor: U. Białka

Wydawnictwo: OPERON

„Zajęcia techniczne część komunikacyjna”

Autor: U. Białka, J. Chrabąszcz

Wydawnictwo: OPERON

„Zajęcia techniczne część techniczna”

Autor: U. Białka

Wydawnictwo: OPERON

„Zajęcia techniczne część komunikacyjna”

Autor: U. Białka, J. Chrabąszcz

Wydawnictwo: OPERON

(kontynuacja podręcznika z kl. 5)

9.

Muzyka

„I gra muzyka”
Podręcznik do muzyki dla kl.4-6 + ćwiczenia
Autor: A.Gromek, G.Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

„I gra muzyka”
Podręcznik do muzyki dla kl.4-6 + ćwiczenia
Autor: A.Gromek, G.Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

(kontynuacja podręcznika i ćwiczeń)

„I gra muzyka”
Podręcznik do muzyki dla kl.4-6 + ćwiczenia
Autor: A.Gromek, G.Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

(kontynuacja podręcznika i ćwiczeń)

10.

Religia

„Miejsce pełne BOGActw” – podręcznik

Autor: ks. dr K. Mielnicki

Wydawnictwo: JEDNOŚĆ

„Spotkania uBOGAcające” – podręcznik

Autor: ks. dr K. Mielnicki

Wydawnictwo: Jedność

„Tajemnice BOGAtego życia” podręcznik

Autor: ks. K. Mielnicki

Wydawnictwo: Jedność

11.

Zajęcia komputerowe

„Informatyka Europejczyka” klasa 4 podręcznik do zajęć komputerowych Edycja: Windows
Autor: D. Kiałka, K. Kiałka, Klimczyk, J. Kutkowski, D. Kozaczko
Wydawnictwo:Helion

„Informatyka Europejczyka” klasa 5 podręcznik do zajęć komputerowych Edycja: Windows

Autor: D. Kiałka, K. Kiałka, Klimczyk, J. Kutkowski, D. Kozaczko Wydawnictwo:Helion

„Informatyka Europejczyka” klasa 6 podręcznik do zajęć komputerowych Edycja: Windows

Autor: D. Kiałka, K. Kiałka, Klimczyk, J. Kutkowski, D. Kozaczko Wydawnictwo:Helion

.../...


Zestaw podręczników dla klas O - III - autor : Dyrekcja 10/06/2014 @ 19:27

 

Zestaw podręczników dla klas O - III szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015

 

Lp.

Przedmiot

Klasa 0

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

1.

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkoła nas woła”

Autor: K. Jakubowska,
E. Janiga, A. Uścińska,
K. Kowalska, A. Popławska-Niedbała, M. Strzałkowska

Wydawnictwo: Nowa Era;

„Gra w kolory”

Autor: B. Mazur,
Z. Zagórska

Wydawnictwo: Juka;

„Elementarz XXI wieku”

Autor: E. Hryszkiewicz,
B. Stępień,
J. Winiecka-Nowak,
Wydawnictwo: Nowa Era;

„Odkrywam siebie i świat. Ja i moja szkoła” kl.3

Autor: J. Faliszewska,
W. Żaba-Żabińska

Wydawnictwo: MAC;

2.

J. angielski

 

 

Podręcznik: „New Happy House 1”

Autor: Stella Maidment, Lorena Roberts

Wydawnictwo: Oxford University Press

„English Quest 2”

Autor: Yeanette Corbett, Magdalena Kondro

Wydawnictwo: Macmillan Polska

„Superworld 2”

Autor: Carol Read, Ana Soberon

Wydawnictwo: Macmilln Polska

„Yazoo 3”

Autor: Tessa Lochowski, Bartosz Michałowski

Wydawnictwo: Pearson Longman

3.

J. niemiecki

 

 

 

 

 

„Hallo Anna 1”

Autor: Olga Swerlowa

Wydawnictwo: Lektorklett
Podręcznik z ćwiczeniami.

„ABC Deutsch 2”

Autor: M. Kozubska,

Wydawnictwo: PWN

„ABC Deutsch 3”

Autor:M. Kozubska,

Wydawnictwo: PWN Podręcznik z ćwiczeniami.

4.

Religia

 

 

„Jesteśmy dziećmi Bożymi” – podręcznik.

Autor: ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

Wydawnictwo:św.Wojciech

„Żyjemy w Bożym świecie”-podręcznik.
Autor: ks. dr K. Mielnicki,
E. Kondrak

Wydawnictwo: „Jedność”

„Idziemy do Jezusa” – podręcznik.

Autor: ks. J. Czerkowski,
D. Kurpiński, E. Kondrak

Wydawnictwo:„Jedność”

„Jezus jest z nami” – podręcznik.

Autor: ks. J. Czerkowski,

E. Kondrak

Wydawnictwo: „Jedność”

5.

Zajęcia komputerowe


Materiały własne nauczyciela.

Materiały własne nauczyciela.

Materiały własne nauczyciela.

.../...


Wyprawka dla klasy 1 - autor : Bożena Delegiewicz 10/06/2014 @ 19:23

WYPRAWKA PIERWSZAKA
rok szkolny 2014/2015

• blok techniczny A­4, A­3
• blok rysunkowy A­4, A­3
• blok z kolorowymi kartkami
• 3 bibuły karbowane w różnych kolorach
• zeszyt papieru kolorowego
• 2 zeszyty 16 kartkowe w 3 (wyraźne) linie
• 2 zeszyty 16 kartkowe w kratkę
• farby plakatowe ­ najlepiej 12 kolorów
• pędzle ­ 3 grubości
• kredki ołówkowe ­ z miękkimi grafitami, najlepiej o przekroju trójkąta (szczególnie dla dzieci, które mają kłopot z prawidłowym uchwytem narzędzia do pisania)
• pastele (olejowe)
• plastelina
• 2­3 ołówki HB, gumka, temperówka
• klej w sztyfcie
• nożyczki ­ ostre
• linijka

DODATKOWO:
• kapcie, podpisany worek na kapcie
• strój NA GIMNASTYKĘ ­ w worku (koszulka, spodenki, dla dziewczynek mogą być np. getry), w przypadku ciepłych jesiennych albo wiosennych dni, gdy dzieci ćwiczą na podwórku ­
• NA BASEN­ strój kąpielowy jednoczęściowy (chłopcy kąpielówki), klapki, ręcznik, czepek silikonowy, małe mydełko w płynie, suszarka do włosów
• JĘZYK ANGIELSKI ­ zeszyt 16 kartkowy w linie, teczka (A­4) na prace
• JĘZYK NIEMIECKI ­ zeszyt 16 kartkowy w kratkę, teczka (A­4) na prace
• MUZYKA ­ flet prosty, zeszyt do nut

 
KALENDARZ

KONKURSY
KONKURSY KURATORYJNE MARATON CZYTELNICZY
LICZNIK

   odwiedzający

   odwiedzających online

SZUKAJ
^ Góra ^

Zespół Szkół Katolickich im. św. Kazimierza w Gdańsku 2013

  Site powered by GuppY v4.5.18 Š 2004-2005 - CeCILL Free License
W3C CSS Meric Skins Š 2007 - Licence Creative Commons
pornofree porn
müzik dinle müzik dinle klip izle deutsch porn free porn free porn